Prosjekter

NaturRestaurering-prosjekter i perioden 2011-2018 (gjennomførte og pågående)

(Sist oppdatert 10.07.2018)

Forvaltning av elvemusling i Hoenselva og Bingselva 

Kunde: Fylkesmannen i Buskerud

Pågår 2018

   

Kartlegging av naturtyper og naturmangfold ved Bjørntvet brudd i Porsgrunn.

Kunde: Norcem-Heidelberg

Pågår 2016-18

 

 

Undersøkelser av tobis (sil) i innseilingen til Leirpollen i Tana, Finnmark.

Kunde: Kystverket (underleverandør for Multiconsult)

Pågår 2018

 

 

KU-reindrift for hyttebygging m.m. ved Fjellfrøsvatnet, Balsfjord

Kunde: Grunneier/Norconsult

Pågår 2018

 

Konsekvensutredning reindrift- kommuneplanens arealdel, Røros.

Kunde: Røros kommune

Pågår 2018

 

Innspill til økologiske tiltak i forbindelse med utbygging av Oksenøya senter, område 9.7, Fornebu

Kunde: HENT

Pågår 2018

 

 

Vannmiljøundersøkelser i forbindelse med konsekvensutredning for Lappland kraftverk.

Kunde: Multiconsult (hovedkonsulent i oppdrag for Musken senter)

Pågår 2017-2018

 

Konsekvensutredning reindrift for Lappland kraftverk.

Kunde: Multiconsult (hovedkonsulent i oppdrag for Musken senter)

Pågår 2017-2018

 

Restaurering av kalktørrenger på Lilleaker.

Kunde: Hent / Mustad Eiendom

Pågår 2017-2019

 

Konsekvensvurdering naturmangfold for nye Haraldrud gjenbruksstasjon, Oslo.

Kunde: Oslo kommune

Pågår 2018

 

Analyse av GPS-data for rein ifm. veiarbeid på E6 i Reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda

Kunde: Statens vegvesen

Pågår 2018

 

 

Restaureringsplan for kalkbrudd i Kjøpsvik

Kunde: Norcem

Pågår 2018

 

 

Fiskeribiologiske undersøkelser i Gyrinos og Flævatn i Ål og Hemsedal kommune.

Kunde: E-CO Energi

Pågår 2018

 

 

Fiskeundersøkelser i Neselva i Asker kommune.

Kunde: Civitas og Asker Elveforum.

Pågår 2018

 

 

Kartlegging, fisk. og elvemuslingsundersøkelser og mer på over 30 lokaliteter, ny E39

Kunde: Nye Veier, underleverandør for Multiconsult

Pågår 2018

 

 

Kartlegging av naturmangfold i utmunningen av Lysakerelven i forbindelse med fjernvarmeanlegg

Kunde: Mustad Eiendom

Pågår 2018

 

 

Breeam-sertifisering av Vollebekk barnehage, Oslo.

Kunde: HENT

Pågår 2018

 

 

Kartlegging av elvemusling og ørret-gytehabitat i forbindelse med ny bru over Frøylandsåna på fv. 505.

Kunde: Statens vegvesen (underleverandør for Asplan Viak)

Pågår 2018

 

 

Vurderinger av naturverdier rundt mulig nytt servicebygg på Huk, Oslo.

Kunde: Pir 2.

Pågår 2018

 

 

 

Breeam-sertifisering av Dronning Mauds gt 10, Oslo.

Kunde: HENT

Pågår siden 2018

 

 

Breeam-sertifisering av Sluppenveien 19, Trondheim.

Kunde: Veidekke

Pågår 2018

 

Breeam-sertifisering av Nycoveien 2, Storo, Oslo.

Kunde: Veidekke

Pågår 2018

 

Breeam-sertifisering av Storetveitvegen 98, Bergen.

Kunde: Veidekke

Pågår 2018

 

Breeam-sertifisering av Kirkeveien 1, Ski.

Kunde: Kirkeveien 1 AS

Pågår 2018

 

 

Breeam-sertifisering av Tåsenhjemmet, Oslo.

Kunde: HENT

Pågår 2018

 

Konsekvenser för kungsörn, järv, björn och lodjur - Projekt Örndalen.

Kunde: Miljötjänst Nord, Sverige. 

Ferdigstilt 2018.

 
 
 

Miljøovervåking (GPS og direkte observasjon) for rein ved bygging av 420 kV-ledning i Troms.

Kunde: Statnett.

Utføres 2016-2020.

 

 

Skjøtselsplan langs Lysakerelva på Mustads eiendom, Oslo.

Kunde: Mustad Eiendom.

Pågår 2017-18

 

KU-reindrift, Lierne.

Kunde: Lierne kommune

Pågår 2018

 

 

Villreinfaglig vurdering av utvidelse av alpinområde ved Fidjeland i Sirdal.

Kunde: Sirdal kommune.

Ferdigstilt 2018

 

 

Breeam-sertifisering av Lilleakerveien 4, Oslo.

Kunde: Mustad eiendom

Ferdig 2017

 

 

Kartlegging og vurdering av naturmangfold ved Askehaug, Ås.

Kunde: Bee AS

Ferdig 2017

 

 

Sakkyndig vurderinger av Møllebekken i forhold til sjøørret-habitat og hogst i kantsonen.

Kunde: Elden DA

Ferdigstilt 2017

 

 

 

 

Arboristfaglig vurdering til anleggsfase for Turvei D2, Oslo kommune.

Kunde: Oslo kommune

Ferdigstilt 2017

 

 

Konsekvenser for tamrein og tamreindrift ved bygging av fritidsboliger ved Veresvatnet i Verdal kommune. 

Kunde: Værdalsbruket.

Ferdigstilt 2017

 

Vurdering av sumvirkninger tema naturmangfold, for ny 420 kV-ledning og to vindparker i Sandnes kommune.

Kunde: Multiconsult (som hovedkonsulent for Statnett)

Ferdigstilt 2017

 

Viltutredning til KU for ny veiforbindelse Tønsberg-Nøtterøy.

Kunde: Asplan Viak (hovedkonsulent i oppdrag for SVV).

Ferdistilt 2017

 

Vurdering av vilttrekk og mulig faunapassasje ved Kokkersvoll ved ny E18 Rugtvedt-Langangen (Reguleringsplan).

Kunde: Rambøll (som hovedkonsulent for Nye Veier).

Ferdigstilt 2017

 

Sakkyndig utredning for virkninger av vindkraft på reindrift til rettsprosess for vindkraftutvikling på Fosen-halvøya.

Kunde: Statkraft

Ferdigstilt 2017

 

 

Konsekvensvurdering naturmangfold for nettilknytning Dønnefjord Vindpark, Sørøya.

Kunde: Vindkraft Nord

Ferdigstilt 2017

 

Konsekvensvurdering naturmangfold for nettilknytning Dønnefjord Vindpark, Sørøya.

Kunde: Vindkraft Nord

Ferdigstilt 2017

 

 

Konsekvensvurdering reindrift for nettilknytning Dønnesfjord Vindpark, Sørøya.

Kunde: Vindkraft Nord

Ferdigstilt 2017

 

 

Sakkyndig utredning av Fjällberg vindpark og virkninger på reindriften.

Kunde: Nordisk vindkraft

Ferdigstilt 2017

 

 

Sakkyndig utredning av av Björnberget vindpark og virkninger på reindriften.

Kunde: Nordisk vindkraft

Ferdigstilt 2017

 

 

Reindrift: Vurderinger av Værdalsbrukets ønske om ekstra skuterkjøring til Lakavassbu i Skjækerfjella.

Kunde: Værdalsbruket

Ferdigstilt 2017

 

 

Undersøkelse av naturmangfold ved Sporveiens vedlikeholdsbase på Holtet

Kunde: Vianova AS

Ferdigstilt 2017

 

Konsekvensvurdering for trekkvei elg til områdeplan Kolstad / Klommestein skog, Frogn

Kunde: Block Watne

Ferdigstilt 2017

 

Kartlegging av svartelistede planter ved bygging av E18, Bamble.

Kunde: Nye Veier / Hæhre

Ferdigstilt 2017

 

Kartlegging og vurdering av avbøtende tiltak for Ilsandbier ved bygging av E18 Rugtvedt - Dørdal

Kunde: Nye Veier / Hæhre

Ferdigstilt 2017

 

KU naturmangfold og KU reindrift for Davvi/Borealis vindkraftverk i Finnmark.

Kunde: Grenselandet AS (underkonsulent for Multiconsult).

Pågår 2018

 

 

Restaurering av våtmarker på Røstlandet.

Kunde: Fylkesmannen i Nordland.

Pågår 2017.

 

 

Undersøkelser av storørretstammen fra Bandak: fiskeundersøkelser ovenfor vandringshinder i Daleåi og Tokkeåi.

Kunde: Tokke-Vinje Vannområde (underleverandør for Multiconsult). 

Ferdigstilt 2017.

 

 

Fisk- og bunndyrundersøkelser i forbindelse med Høgedal avfallsdeponi.

Kunde: Arendal kommune (underleverandør for Multiconsult). 

Ferdigstilt 2017.

 

 

Breeam-sertifisering av Fresnerveien 3A.

Kunde: Veidekke.

Pågår 2017

 

 

Elvemuslingkartlegging i Hylsåna, Suldal samt analyser av glochidier på fiskegjeller.

Kunde: Statnett. 

Ferdigstilt 2017.

 

 

 

 

 

 

Revegetering til Breeam-sertifisert byggeprosjekt på Stovner, Oslo. Tilrettelegging av vill slotteeng.

Kunde: Veidekke. 

Pågår 2017.

 

 

Ny E39 Vigeland – Lyngdal Vest. Konsekvensvurderinger for fisk og vilt.
 
Kunde: Statens vegvesen/Asplan Viak.
 
Ferdigstilt 2016.
 
 
 
 
 
 
Ny E39 Lyngdal Vest – Ålgård. Verdivurderinger for fisk og vilt. 
 
Kunde: Statens vegvesen/Asplan Viak. 
 
Ferdigstilt 2016.
 
 

Breeam-sertifisering av  Harbitzalléen 2, Skøyen, Oslo.

Kunde: Møller Eiendom og Grindaker AS. 

Ferdigstilt 2016.

 

 

Breeam-sertifisering av CC Drammen.

Kunde: WK Entreprenør AS. 

Ferdigstilt 2016.

 

 

Analyser av Gyrodactylus salaris på lakseunger fra Drammenselva.

Kunde: Fylkesmannen i Buskerud.

Ferdigstilt 2016.

 

Analyser av Gyrodactylus salaris på lakseunger fra Lierelva.

Kunde: Lierelvas Fiskerforening. 

Ferdigstilt 2016.

 

Konsekvensutredning for Sandvikselva elvepromenade: Fagtema fisk og bunndyr.

Kunde: Bærum kommune. 

Ferdigstilt 2016.

 

 

Vurdering av naturmangfold ved Bestumkilen kyststi.

Kunde: Oslo kommune (underleverandør for Grindaker landskapsarkitekter). 

Ferdigstilt 2016.

 

 

Vurderinger av virkninger av jakt på fuglelivet i naturtypelokaliteten Slorene.

Kunde: Oppegård kommune. 

Ferdigstilt 2016.

 

 

Konsekvensuredning naturmangfold for 420 kV-kraftledning Sandnes/Gjesdal/Time Konsept 3-utredningen, og utredning for Seldalsheia-Stokkeland

Kunde: Statnett (underleverandør for Multiconsult). 

Ferdigstilt 2016.

 

Kartlegging og vurdering av naturmangfold i Seterdammen, Oslo kommune.

Kunde: Oslo kommune (underleverandør for Grindaker landskapsarkitekter). 

Ferdigstilt 2016.

 

Områderegulering, Brandbu sentrum: Konsekvensvurderinger for naturmangfold og landbruk.

Kunde: Gran kommune (underleverandør for Pir II). 

Ferdigstilt 2016.

 

 

ERTMS Nasjonal Implementering: Kartlegging av ytre miljø langs Nordlandsbanen - Biologisk mangfold. 

Kunde: Jernbaneverket. 

Ferdigstilt 2016.

 

Robustiserende tiltak ved jernbanestasjoner i Oslo-området – Kartlegging av Biologisk mangfold.

Kunde: Jernbaneverket. 

Ferdigstilt 2016.

 

Vurdering og planlegging av konkrete restaureringstiltak for å forbedre hydrologiske forhold og biologiske verdier i to naturreservater i Nordland.

Kunde: Fylkesmannen i Nordland. 

Ferdigstilt 2016.

 

Konsekvensutredning og utarbeidelse av skjøtselsplan for biologisk mangfold ved boligprosjekt, Nedre Bleiker, Asker.

Kunde: Skanska. 

Ferdigstilt 2016.

 

Kantsoneplaner for to elvestrekninger i Eidsberg og Rakkestad kommuner.

Kunde: Vannområdet Glomma Sør. 

Ferdigstilt 2016.

 

 
E134, E18, Rv36 - Tiltak for fiskevandringshindre (og faunapassasjer).
 
Kunde: Statens vegvesen/Asplan Viak.
 
Ferdigstilt 2016.
 
 
 

Villreinutredning til revisjon av konsesjonsvilkår for Tokke-Vinje.

Kunde: Statkraft. 

Ferdigstilt 2015.

 

Vurdering av steinmolo som hummerhabitat i Haugesund.

Kunde: Karmsund havnevesen. 

Ferdigstilt 2015.

 

 

Villreinutredning til fornyet konsesjon for Fortun-Grandfaste (2 uker).

Kunde: Hydro. 

Ferdigstilt 2015.

Konsekvensvurdering for vilt ved reguleringsplan for Fokserød, Sandefjord.

Kunde: Veidekke. 

Ferdigstilt 2015.

 

Restaureringsplan for etablering av åpne vannspeil og andre tiltak i Hammervatnet naturreservat, Levanger.

Kunde: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Ferdigstilt 2015.

 

Restaureringsplaner for fem verneområder preget av gjengroing og tap av artsmangfold i Vest-Agder.

Kunde: Fylkesmannen i Vest-Agder.

Ferdigstilt 2015.

 

 

Hydrologiske, biologiske og tekniske vurderinger for restaurering av 12 myrer i Norge.
 
Kunde: Miljødirektoratet.
 
Ferdigstilt 2015.
 
 
 
Reindriftsfaglig utredning av konsekvenser for reindriften i Rans sameby og Ubmeje tjeälddie av vindkraftutbygging ved Sandselehöjderna i Sverige.
 
Kunde: Miljötjänst Nord AB.
 
Ferdigstilt 2015.
 
 
 
 
Breeam-Nor: økologiske vurderinger i forbindelse med utbygging av Stovner Senter.
 
Kunde: Veidekke.
 
Ferdigstilt 2015.
 
 
 
 
Breeam-Nor: økologiske vurderinger i forbindelse med utbygging av Jernbanetomta i 2014. Lillestrøm - nye vurderinger i forhold til «Riggtomta», Nesgata 6.
 
Kunde: Veidekke.
 
Ferdigstilt 2015.
 
 
 
Ytre ring i Kristiansand: vurderinger av lokaliteter av verdi for fisk - Øygardsvatnet, Fossvatnet og Mjåvatnet.
 
Kunde: Statens vegvesen/Asplan Viak.
 
Ferdigstilt 2015.
 
 
 
 
Kartlegging av naturtyper og rødlistede arter ved NorCem sitt dagbrudd i Kjøpsvik, Nordland.
 
Kunde: Heidelberg Cement.
 
Ferdigstilt 2015.
 
 
 
 
Konsekvensvurderinger for villrein og tamrein ved revidering av reguleringskonsesjon Fortun-Granfaste.
 
Kunde: Norsk Hydro / Multiconsult.
 
Ferdigstilt 2015.
 
 
 
 
Planarbeid/naturmiljøvurdering for fyllittuttak i Tromsdalen, Verdal.
 
Kunde: Heidelberg Cement.
 
Ferdigstilt 2015.
 
 
 
 
Konsekvenser av Stokkfjellet vindkraftverk for Reinbeitedistrikt 2 (Riast/Hylling) i Sør-Trøndelag. Revurderinger basert på tilleggsopplysninger og oppdatert kunnskapsstatus.
 
Kunde: TrønderEnergi Kraft AS.
 
Ferdigstilt 2015.
 
 
 
Utbygging av vannkraftverk i Stordalselva i Storfjord kommune, Troms. Vurdering av konsekvenser for reindriften.
 
Kunde: Statskog.
 
Ferdigstilt 2015.
 
 
 
 
Ytre ring Kristiansand, vurdering av enkeltlokaliteter med verdi for fisk og hjortevilt høsten 2014.
 
Kunde: Statens vegvesen/Asplan Viak.
 
Ferdigstilt 2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Områderegulering Kolstad – vurdering av konsekvens på vilttrekk.
 
Kunde: Asplan Viak.
 
Ferdigstilt 2015.
 
 
 
E18 Akland-Songe, viltvurdering faunapassasjer.
 
Kunde: Statens vegvesen/Asplan Viak.
 
Ferdigstilt 2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturmiljøkartlegging for E39 Vollebekk-Lindelia-Livold- Silingsrapport 1.6.2013 fase 1.
 
Kunde: Statens vegvesen/Asplan Viak.
 
Ferdigstilt 2015.
 
 
 
 
Planarbeid for nye E39 i Vest-Agder. Kartlegging av fisk- og viltverdier. Underkonsulent for Asplan Viak.
 
Kunde: SVV region sør
 
Ferdigstilt 2015
 
 
 
Planlegging av vilttiltak ved E18 i Risør/Tvedestrand. Underkonsulent for Asplan Viak.
 
Kunde: SVV region sør
 
Ferdigstilt 2015
 
 
 
Innspill til konsekvensutredning reindrift for Hyllfjellet, Sognavola og Markvola vindkraftverk – revurderinger basert på oppdatert kunnskapsstatus.
 
Kunde: E-ON Wind Norway.
 
Ferdigstilt 2014.
 
 
 
Innspill til konsekvensutredning reindrift for Kopperaa vindkraftverk – revurderinger basert på oppdatert kunnskapsstatus.
 
Kunde: E-ON Vind Sverige AB.
 
Ferdigstilt 2014.
 
 
 
Konsekvensutredning for villrein ved Hovatn vindkraftverk.
 
Kunde: Nordisk Vindkraft.
 
Ferdigstilt 2014.
 
 
 
 
Konsekvensutredning for villrein ved Buheii vindkraftverk.
 
Kunde: Nordisk Vindkraft.
 
Ferdigstilt 2014.
 
 
 
 
Vurdering av konsekvenser for reindriftsnæringen ved bygging av gamme og naust ved Langvatn og fjellbu ved Kilvatn i Tysfjord.
Kunde: Hellandsberget grunneierlag.
Ferdigstilt 2014.
 
 
Etterundersøkelse/tilstandsrapportering i Reina (småkraftverk).
 
Kunde: Norsk Grønnkraft.
 
Ferdigstilt 2014.
 
 
 
 
Fiskeundersøkelser i Krøderen for vassdragsregulant.
 
Kunde: E-Co-energi.
 
Ferdigstilt 2014.
 
 
 
 
Forundersøkelser og utredning av økologiske konsekvenser ved fjerning av sørv med rotenon i Størdalstjenn.
 
Kunde: Tvedestrand kommune.
 
Ferdigstilt 2014.
 
 
 
 
Konsekvenser av boligutbygging i Homans vei 39 på salamanderbestanden i Flyinndammen.
 
Kunde: M2Management.
 
Ferdigstilt 2014.
 
 
 
Plassering av hytte på tomt GBnr.41/289 på Brønnøya - vurderinger i forhold til hensynssone for bevaring av skog og biologisk mangfold.
 
Ferdigstilt 2014.
 
 
 
 
Konsekvensvurderinger fisk og vilt for ny E18 Langangen-Rugtvedt.
 
Kunde: Statens vegvesen/Asplan Viak/Asplan Viak.
 
Ferdigstilt 2014.
 
 
 
Kommentarer til Fylkesmannen i Troms sine innsigelser vedr. omsøkt golfanlegg ved Vikevatn i Harstad kommune.
 
Ferdigstilt 2014.
 
 
 
 
 
 

Før- og etterundersøkelser av naturtilstanden i planområdet for Lista Vindpark. Registrering av naturtilstand for terrestrisk og akvatisk flora og fauna innenfor plan- og influensområdet for Lista Vindpark.

Kunde: Fred Olsen Renewables

Ferdigstilt 2014.

 

Etterundersøkelser av rovfugltrekket ved Lista Vindpark. Arbeidet er en del av konsesjonsvilkårene som er satt for Lista Vindpark.

Kunde: Fred Olsen Renewables

Ferdigstilt 2013.

 

 

Konsekvensutredning reindrift for Sjonfjellet vindkraftverk. Konsekvensutredning for fagtema reindrift. Befaring med kartlegging og vurdering av konsekvenser for reindriften i området.

Kunde: Nord Norsk Vindkraft
 
Ferdigstilt 2013.

 

Restaurering av Bognelv - Finnmark. Restaurering av elv innerst i Langfjordbotn, samt etterundersøkelser i forhold til om tiltaket er vellykket.

Kunde: LJFF og NVE
 
Ferdigstilt 2013.

 

Restaurering av Gaustadbekken i Oslo. Rådgivningstjenester i forhold til gjenskaping av naturkvaliteter for en elvestrekning i et urbant miljø.

Kunde: CIENS, NIVA, UIO, UMB og NINA
 
Ferdigstilt 2013.

 

Kartlegging av fisk og hensynskrevende evertebrater i utvalgte dammer i Asker og Røyken. Undersøkelsene er et grunnlag for planlegging av tiltak for bekjempelse av den fremmede arten rødgjellet solabbor ved disse lokalitetene.
 
Kunde : Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
 
Ferdigstilt 2013
 
Reingjerder i naturen – problemer og løsninger. Kartlegging og prosjektutvikling.
 
Kunde: Eget prosjekt, støttet av Troms fylkeskommune.
 
Ferdigstilt  2013
 
 
 
 
Botanisk kartlegging ved RV23, Frogn kommune.
 
Kunde: Multiconsult
 
Ferdigstilt 2013
 
 
 
Plan for etablering av grønt tak (tørrbakkeeng) ved byggeprosjekt Fornebu S.
 
Kunde: Skanska
 
Ferdigstilt  2013
 
 
 
 
Fiskeundersøkelser ved kraftprosjekt i Surnadal.
 
Kunde: Multiconsult
 
Ferdigstilt 2013
 
 
 
Tilleggsutredning angående konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv, landbruk og landskap av 18-hulls golfanlegg ved Vikevatnet i Harstad.
 
Kunde: Hinnøy Golfklubb.
 
Ferdigstilt 2013

 


Lake Tana, Etiopia, prosjektutvikling for skogrestaurering

Kunde: Det norske Skogselskap

Ferdigstilt 2013.

 

 

Vurdering av konsekvrenser for reindrift i forbindelse med småkraftutbygging i Tosbotn.


Kunde: Norconsult

Ferdigstilt 2013.

 

Redusert utbygging Sjonfjellet vindkraftverk- Fagtema reindrift.


Kunde: Nord Norsk Vindkraft

Ferdigstilt 2013.

 

Konsekvensutredning reindrift for 132 kV kraftledning fra Risøyhamn til Sortlandssund.


Kunde: Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi

Ferdigstilt 2013.

 

Sakkyndig vurdering til klageprosess for konsesjon til Sørfjord vindpark.

Kunde: Nordkraft Vind

Ferdigstilt 2013.

 

 

Sakkyndig vurdering til planarbeid for Holt Park i Frogn kommune.

Kunde: Asplan Viak / Holt Park Utvikling AS

Ferdigstilt 2013.

 

 

Før-undersøkelser av rovfuglaktivitet ved Hamnefjellet

Kunde: Finnmark kraft

Ferdigstilt 2013.

 

 

Konsekvensutredning reindrift for Hinnøy golfbane. Befaring med kartlegging og vurdering av konsekvenser for reindriften i området.

Kunde: Hinnøy golfklubb

Ferdigstilt 2013

 

Nye vurderinger for fagtema reindrift for Tyven vindkraftverk. Samtaler med reinbeitedistriktet og oppdaterte vurderinger av konsekvenser for reindriften i området.

Kunde: Statkraft

Pågår 2012

 

Tilleggsutredninger til Hemsil 1 revisjonen. Konsekvensvurdering for villrein, minstevannføringsvurderinger i Lauvdøla og Dyrja, og vurdering av fiskebestand og effekten av issprengning i Grøndøla.

Kunde: E-CO Energi AS (Underleverandør for Multiconsult på ferskvannsdelen).

Pågår 2012

 


Konsekvensvurdering villrein for småkraftutbygging i Glutra og Saufonn. Kartlegging og vurdering av konsekvenser for villreinen i området.

Kunde: Multiconsult

Ferdigstilt 2012

 

Kartlegging og statusrapportering for naturmiljø, reindrift og friluftsliv i planområdet for Grenselandet vindpark

Kunde: Vindkraft Nord

Ferdigstilt  2012

 


Utbyggingsprosjektet Kjørbo, Sandvika. Kartleggingsarbeid av flora i forbindelse med BREEM sertifisering.

Kunde: Multiconsult

Ferdigstilt 2012

 

Forundersøkelser av status for rødlistede rovdyr og fugl ved Kopperå vindkraftverk i Meråker kommune

Kunde: E.ON

Ferdigstilt 2012.

 

 

Konsekvensutredning for villrein for Frøystul hyttefelt.

Kunde: Bodin Eiendom A/S

Ferdigstilt 2012

 

 

Vurdering av Hubro i forbindelse med hytteutbygging i Kvinesdal.

Kunde: Seaside Living Eiendom AS

Ferdigstilt 2012.

 

 

Rådgivende tjenester i forbindelse med praktisk gjennomføring av anleggsarbeid og implementering av naturrestaureringsplanen for Lista Vindpark.

Kunde: Fred Olsen Renewables

Ferdigstilt 2012.

 

Foredragsserie: Vann som økosystem. Tema: de utfordringene en møter ved naturrestaurering i vannsystemer i forbindelse med de nye vannforskriftene.

Kunde: Sabima

Ferdigstilt 2011.

 

Miljørapport til konsesjonssøknad for Andfiskvatn kraftverk .Konsekvensutredning for fagtema naturmiljø, INON, reindrift, friluftsliv, kulturminner og landskap. 

Kunde: Statkraft

Ferdigstilt 2011.

 

Konsekvensutredning naturmiljø for nytt hotell ved Bislingen fjellstue i Nordmarka

Kunde: Multiconsult

Ferdigstilt 2011

 

 

Rådgivende tjenester knyttet til naturmiljøhensyn ved veibygging i Andmyran vindpark inkl. veikryssing av elvestrekning med anadrom laksefisk.

Kunde: Vindkraft Nord

Ferdigstilt 2011

 

Tilleggsutredning reindrift for 420 kV ledning Balsfjord – Hammerfest. Tilleggsutredninger for fagtema reindrift

Kunde: ASK rådgivning/Statnett

Ferdigstilt 2011

 

 

Kartlegging av villreinens bruk av områdene rundt Hovatn, Setesdal Austhei, og en kort vurdering av Hovatn vindparks potensielle påvirkning på reinens bruk av det berørte området.

Kunde: Hybridtech

Ferdigstilt 2011

 

Reguleringsplan Campus UMB– konsekvensutredning naturmiljø. Fusjon av UMB (Nå NMBU) og Norges veterinærhøyskole

Kunde: Multiconsult

Ferdigstilt 2011

 

Sumvirkninger for 420 kV ledning Storheia – Trollheimen og annen infrastruktur på Fosen. Konsekvensutredning for fagtema reindrift.

Kunde: ASK rådgivning/Statnett

Ferdigstilt 2011

 

 

Restaurering/reetablering av kalktørrengslokalitet ved planlagt boligutbygging på Mustads eiendom ved Lilleaker

Kunde: Multiconsult/Mustad Eiendom

Ferdigstilt 2011

 

 

Maurneset Vindkraftverk. Konsekvensutredning for fagtema reindrift og generell rådgiving mtp. overordnede naturhensyn.

Kunde: Vindkraft Nord

Ferdigstilt 2011

 

Vurdering av endringer i utbyggingsplanene og høringsuttalelser i forbindelse med småkraftverk i Ullsfjord samt vurdering av høringsuttalelser til opprinnelig fagrapport levert i 2007.

Kunde: Troms kraft

Ferdigstilt 2011

 

Restaurering av sidebekk til Øverlandselva i Bærum. Restaueringsplan og praktisk rådgivning under anleggsarbeidet for en sidebekk til Øverlandselva som opprinnelig var lagt i rør.

Kunde: Bærum kommune
 
Ferdigstilt 2011.

 

Mosjøen Vindkraftverk. Konsekvensutredning for fagtema reindrift, samt generelle rådgivningstjenester i forbindelse med avbøtende tiltak.

Kunde: Fred Olsen Renewables

Ferdigstilt 2011

 

Restaurering av Harry Fetts dam i Oslo.

Kunde: Multiconsult

Ferdigstilt 2011

 


Kalvvatn Vindkraftverk. Konsekvensutredning for fagtema reindrift, samt generelle rådgivningstjenester i forbindelse med avbøtende tiltak.

Kunde: Fred Olsen Renewables

Ferdigstilt 2011